Regulamin

Naturalne kosmetyki roślinne
 

Vegetalis – naturalne kosmetyki roślinne dla wymagających

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem vegetalis.pl;
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem vegetalis.pl;
 5. Sprzedawca –Provega sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 2/18,
  10-089 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724052, NIP 7393912278, REGON 369755741;
 6. Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość, określająca w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem vegetalis.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).
 3. Sklep internetowy, działający pod www.vegetalis.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę tj. Provega sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn,KRS 0000724052, NIP 7393912278, REGON 369755741.
 4. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu.
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać:
  – dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia, z dostępem do Internetu;
  – przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2;
  – włączoną obsługę Java Script;
  – aktywny adres e-mail.
 6. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna.
 2. Klient może złożyć zamówienie:
  – rejestrując się w Sklepie poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie Sklepu oraz akceptując niniejszy Regulamin;
  – bez dokonania rejestracji, po podaniu danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji
 3. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail wysłany jest mail potwierdzający rejestrację.Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektronicznąusługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Składanie zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową vegetalis.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Zakup towarów ze statusem „chwilowo niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na „dostępny w magazynie”.
 4. Do momentu naciśnięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”, potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.
 6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedawca,wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, chyba że Zamówienie zostało przez Klienta przed tym terminem prawidłowo opłacone.
 10. Klient ma prawo anulować Zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowysprzedaży. W celu anulowania Zamówienia Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres vegetalis@provega-lab.pl lub telefoniczniepod numer 720 830 975 (pon.-pt. 10.00-18.00).
 11. Zamówienia realizowane są, gdy zamówione przez Klienta Towary są dostępne na stanie magazynu Sklepu. W przypadku braku dostępności wybranego przez Klienta Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub anulowania Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.
 12. Po wysłaniu towaru przez Sprzedawcę obowiązuje wykonanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Ceny i formy płatności 

 1. Ceny Towarów podawane w są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy.
 2. Należność wynikająca z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich zamówionych Towarów oraz kosztów dostawy.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  – przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego podany w Zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu Zamówienia, a także przesyłany jest przez Sprzedawcę w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji;
  – przelew bankowy realizowany poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay.pl – rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
  – przelew bankowy realizowany poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl.
 4. Przy wykorzystaniu zewnętrznych metod płatności z pkt 3 może być potrzebny 3-cyfrowy numer CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty kredytowej lub debetowej, w pasku podpisu.
 5. Jeżeli numer rachunku bankowego Sprzedawcy nie został wygenerowany lub został odrzucony przez bank Klienta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługi Sklepuza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres vegetalis@provega-lab.pl lub telefonicznie pod numer 720 830 975 (pon.-pt. 10.00-18.00).
 6. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień doSprzedawcy.
 7. Koszt dostawy umieszczony jest w posumowaniu koszyka i naliczany jest przy składaniu Zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Zamówienia należy dodać wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę wysyłki.

Realizacja zamówienia

 1. Wysyłka Towarów następuje w dni robocze w czasie do 48 godzin od zaksięgowania na koncie należności za zamówiony Towar.
 2. Termin realizacji dostawy od momentu nadania paczki wynosi do 3 dni roboczych.
 3. Zamówione towary dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.
 4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej – usługa kurierska.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę zawierająca numer przesyłki.
 6. Dostawa Towarów realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres do dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy dowód zakupu obejmującą zamówione Towary.

Odstąpienie od umowy 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny od dnia dostarczenia towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 1. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy. W szczególności Konsument może: wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Provega sp. z o.o. 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 2/18; poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: vegetalis@provega-lab.pl.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. kliknij w celu pobrania formularza zwrotu »
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy Provega sp. z o.o. ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn przed upływem tego terminu.
 5. Zwracane Towary muszą być w stanie niezmienionym, kompletne, nieuszkodzone, nieużywane oraz są zapakowane w oryginalne opakowanie.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy, który został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wskaże inny rachunek bankowy.
 8. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem wskazanym w pkt. 6.
 9. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty za Towar, zostaje dokonany po otrzymaniu zwracanego przez Sprzedawcę Towaru w terminie 14 dni na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  – żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie Towaru, realizacji umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta).
 6. Wszelkie reklamacje Klient może kierować w formie pisemnej na adres mailowy Sprzedawcy tj. vegetalis@provega-lab.pl.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 8. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 9. Sprzedawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo udostępniana na stronie Sklepu przy danym Towarze.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznąpoprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  – cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;
  – działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
  – otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
  – uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 5. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 6. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcy zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży,chyba że strony postanowią inaczej.

 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 Postanowienia końcowe 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Informacje o zmianach w Regulaminie zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu lubstrony internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 

Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest PROVEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000724052, NIP 7393912278, REGON 369755741.

Z administratorem mogą Państwo skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na ww. adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy biuro@provega-lab.pl.

Jednocześnie informujemy, że aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej https://vegetalis.pl/.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest: 

 • prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami których dane dotyczą,
 • wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą,
 • realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów,
 • marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator, 
 • badania satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, 
 • realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy lub usługodawcy.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy biuro@provega-lab.pl.

Jednocześnie informujemy, że aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej https://vegetalis.pl/.

Kategorie posiadanych danych osobowych

Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon, numer konta bankowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w celach marketingu produktów i usług własnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe i prawnicze, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Informacja o profilowaniu danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

 

Dlaczego warto wybrać kremy Vegetalis?

bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników, olejów mineralnych i parafiny vegetalis

Nasze kremy nie zawierają...

Kremy roślinne Vegetalis nie zawierają parabenów, silikonów, olejów mineralnych, parafiny oraz sztucznych barwników

naturalne innowacyjne kremy roślinne bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników, olejów mineralnych i parafiny vegetalis

Innowacyjna technologia

Do pozyskiwania wrażliwych wyciągów roślinnych stosujemy nowoczesną i unikalną technologię ekstrakcji nadkrytycznej o wysokiej wydajności.

naturalne innowacyjne kremy roślinne bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników, olejów mineralnych i parafiny vegetalis

Produkt roślinny – Vegan friendly

Produkty Vegetalis nie zawierają żadnych składników odzwierzęcych i są odpowiednie dla wegan i wegetarian.

naturalne innowacyjne kremy roślinne bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników, olejów mineralnych i parafiny vegetalis

Ekologia

Dzięki ekologicznym metodom pozyskiwania składników aktywnych i biodegradowalnym opakowaniom szklanym kosmetyki Vegetalis są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

naturalne innowacyjne kremy roślinne bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników, olejów mineralnych i parafiny vegetalis

Cruelty free / no animal testing

Kosmetyki Vegetalis oraz składniki, z których powstały nie są testowane na zwierzętach.

naturalne innowacyjne kremy roślinne bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników, olejów mineralnych i parafiny vegetalis

Twoje Bezpieczeństwo

Produkty Vegetalis są testowane dermatologicznie i mikrobiologicznie.

Śledź nasz Instagram

Vegetalis krem roślinny z likopenem naturalne innowacyjne kremy roślinne bez parabenów, silikonów, sztucznych barwników, olejów mineralnych i parafiny vegetalis Bez parabenów silikonów sztucznych barwników olejów mineralnych Vegetalis krem roślinny z mirrą Vegetalis krem roślinny z rokitnikiem
Facebook Vegetalis