Konkurs końca lata 2022

Konkurs końca lata 2022

Regulamin konkursu „Konkurs końca lata 2022”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs pod nazwą „Konkurs końca lata 2022” zwany dalej „Konkursem”.

2.       Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją   przez   niego   postanowień́   Regulaminu.   Przystępując   do   Konkursu Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień́ Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę̨ do odmowy wydania nagrody.

3.       Organizatorem Konkursu, właścicielem i wydającym nagrody jest PROVEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000724052, NIP:7393912278, REGON:0000724052, kapitał zakładowy: 70000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@vegetalis.pl, numer telefonu: +48 600 340 360, zwany dalej „Organizatorem”.

4.       Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 05.09.2022 r. do dnia 11.09.2022 r. do godz. 23:59.

5.       Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms. Informacje podawane przez Uczestnika w związku z Konkursem są̨ informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

6.       Z udziału w Konkursie wyłączeni są̨ pracownicy Organizatora lub spółek od niego zależnych oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora lub spółek od niego zależnych przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

7.       Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu.

8.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

9.       Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

NAGRODY

 

Zestaw wegańskich kosmetyków do pielęgnacji twarzy z oferty naszego sklepu – krem i dwa sera o łącznej wartości 179 zł (Touch of Hydration, Touch of Balance, Touch of Relief) – do ustalenia.

UCZESTNICY KONKURSU

 

1.       W Konkursie mogą uczestniczyć́ wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

·         ukończyły 18 rok życia i posiadają̨ pełną zdolność́ do czynności prawnych;

·         posiadają̨ aktywne konto na portalu Instagram;

·         zaakceptowały Regulamin;

·         wykonały Zadanie Konkursowe – 1. Polub nasz profil. 2. Udostępnij post konkursowy w swojej relacji na Instagramie. 3. W komentarzu odpowiedz na pytanie – czym jest dla Ciebie pielęgnacja?

 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1.       W Konkursie nagroda zostanie przyznana 1 osobie, która wykona zadanie konkursowe: W komentarzu odpowiedz na pytanie – czym jest dla Ciebie pielęgnacja?

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Czasu Trwania Konkursu oraz jego odwołania przed upływem Czasu Trwania Konkursu bez podawania przyczyn.

3.       Organizator Konkursu przewiduje podjąć decyzję o przyznaniu Nagrody w dniu 13.09.2022 r. o godz. 10:00 na podstawie subiektywnego wyboru, polegającego na wybraniu najbardziej kreatywnej pracy.

4.       Nagrody nie podlegają̨ wymianie na gotówkę̨, inne rzeczy ruchome czy usługi.

5.       Jeden Uczestnik może wygrać́ jedynie jedną Nagrodę̨ w Czasie Trwania Konkursu.

6.       Komisja Konkursowa działa kolegialnie i składa się̨ z 3 pracowników Organizatora. Decyzja Komisji podejmowane są̨ zwykłą większością̨ głosów członków Komisji.

7.       W przypadkach ujawnienia działań́ niezgodnych z Regulaminem, prośby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę̨ złamania zabezpieczeń serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań́ sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą̨ nie być́ informowane o takich decyzjach.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

 

1.       Laureat Nagrody zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody za pomocą komentarza oraz wiadomości prywatnej na portalu Instagram, informującego o wygranej.

2.       W celu odbioru Nagrody Laureat musi postępować́ zgodnie ze wskazówkami zawartymi w powiadomieniu w formie elektronicznej.

3.       Laureat na realizację Nagrody ma czas do 31.10.2022 r.

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności w przypadku niepodania bądź́ podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

5.       Kontakt z Organizatorem odbywa się za pomocą wysłania wiadomości poprzez portal Instagram.

 

DANE OSOBOWE

 

1.       Dane Uczestników Konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą̨ przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem Laureatów, ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wydaniem Nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarzadzania akcjami promocyjnymi.

2.       Administrator nie przetrzymuje w bazie danych Uczestnika. Posługuje się wyłącznie kontaktem z Uczestnikiem za pośrednictwem portalu Instagram. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań́ związanych z Konkursem i   są̨   przechowywane   zgodnie   z   obowiązującym   prawem   o   ochronie   danych osobowych.

3.       Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku Laureatów za pomocą̨ środków informatycznych albo masowego przekazu po uzyskaniu uprzedniej zgody Laureatów na wykorzystanie wizerunku wyrażonej na piśmie. Oświadczenie w przedmiocie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Laureat może złożyć́ w chwili wydania mu Nagrody. Laureat nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone lub uszkodzone, chyba że ich uszkodzenie lub utrata nastąpiły z wyłącznej winy Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których Uczestnicy biorą̨ udział w Konkursie.

2.       Koszty związane z wysyłką Nagrody są̨ ponoszone przez Organizatora.

3.       Laureaci jako osoby fizyczne są zwolnieni od podatku dochodowego od Nagród przyznanych w Konkursie stanowiącym konkurs z dziedziny kultury i sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o PIT.

4.       Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie oraz będącym podstawą do określenia praw i obowiązków Uczestników i Organizatora Konkursu.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż̇ zmiany nie pogarszają̨ warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie wskazanej w pkt. 1.7 Regulaminu.

6.       Prawem   właściwym   dla   rozstrzygania   wszelkich   sporów   związanych   z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą̨ rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora sąd powszechny.

7.       Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie wskazanej w pkt. 1.7 Regulaminu.

8.       Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu jednego dnia od dnia ich dokonania.

 

All comments

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.