REGULAMIN RABATÓW - PROMOCJI -VOUCHERÓW PODARUNKOWY  w zakładce "Regulamin Rabaty" :

https://vegetalis.pl/pl/regulamin-rabaty-25

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.VEGETALIS.PL


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.vegetalis.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.vegetalis.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.vegetalis.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

        a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

        b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

        c. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

        d. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.vegetalis.pl umożliwiający utworzenie Konta.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.vegetalis.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.vegetalis.pl.

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –PROVEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000724052, NIP:7393912278, REGON:0000724052, kapitał zakładowy: 70000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@vegetalis.pl, numer telefonu: +48 600 340 360.

10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.vegetalis.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Unii europejskiej.

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.vegetalis.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia w Sklepie.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

11. Zakup Produktów oznaczonych statusem „chwilowo niedostępny” jest niemożliwy do czasu zmiany statusu Produktu na „dostępny w magazynie”.

12. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym fakcie drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia tj. odstąpienie od Umowy Sprzedaży, zrealizowanie Zamówienia bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu).

13. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Provega nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

14. Provega nie gwarantuje, że informacje zawarte na opakowaniach produktów są tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej. Informacje te są jednak dostępne co najmniej w języku polskim.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

        a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

        b. formularz odstąpienia od umowy,

        c. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta), który będzie dołączany do Produktu.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

  – płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay.pl).

  – płatność za pośrednictwem karty kredytowej (DotPay.pl)

2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 48 godzin od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. Koszt Wysyłki poza terytorium Polski jest ustalany indywidualnie.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

        a. Czas kompletowania Produktu wynosi 2 dni robocze.

        b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt na terenie Polski). Dostawa do innego kraju może odbyć się w innym terminie – deklarowanym przez wybranego przewoźnika.

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem wskazanego przy realizacji zamówienia przewoźnika.

4. Dostawa do innych krajów jest realizowana kurierem na podstawie indywidualnej wyceny.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU


1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

        a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

        b. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w razie zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem.

        c. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi.

        d. Jeżeli Produkt jest obarczony wadą, to Konsument może żądać:

          • naprawy Produktu,

          • obniżeniaceny Produktu,

          • wymiany Produktu,

          • odstąpienia od Umowy Sprzedaży (jeżeli wada Produktu jest istotna).

        e. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy lub wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

        f. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę, pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernej niedogodności dla Konsumenta.

        g. Konsument może zmienić propozycję Sprzedawcy tj. naprawę na wymianę albo wymianę na naprawę, chyba że taki wybór jest niemożliwy do wykonania albo wymaga nadmiernych kosztów.

       h. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vegetalis.pl lub pisemnie na adres: ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn.

        i. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

        j. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn.

        k. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

        l. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
        m. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego TUTAJ.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

        a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

        b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

        c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

        d. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

        a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

        b. prowadzenie Konta w Sklepie.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

        a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

        b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

        a. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

        b. dostęp do poczty elektronicznej,

        c. przeglądarka internetowa,

        d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca, korzystając ze Sklepu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w strukturę, formę, grafikę lub mechanizm jego działania.

7. Sklep lub strony Sklepu nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania SPAM-u.

8. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@vegetalis.pl

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

        a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

        b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vegetalis.pl.

        c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

        d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.vegetalis.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością PROVEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000724052, NIP:7393912278, REGON:0000724052, ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.vegetalis.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.vegetalis.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.vegetalis.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.vegetalis.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu.

5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

        a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

        b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin programu
partnerskiego sklepu www.vegetalis.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DEFINICJE

3. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

4. WYNAGRODZENIE PARTNERA

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE PARTNERSKIM

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim sklepu prowadzonego na stronie www.vegetalis.pl.

2. Organizatorem Programu jest PROVEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000724052, NIP: 7393912278, REGON: 0000724052, kapitał zakładowy: 70000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@vegetalis.pl, numer telefonu: +48 720 830 975, 664 123 303.

3. Program partnerski sklepu www.vegetalis.pl jest programem przeznaczonym dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców, którzy dzięki uczestnictwie w Programie, będą mogli promować sklep-rabaty.vegetalis.pl oraz oferowane przez niego Produkty.

4. Każdy Partner z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Programu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Sklepu www.vegetalis.pl oraz www.sklep-rabaty@vegetalis.pl

5. Warunkiem przystąpienia oraz uczestnictwa Partnera w Programie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień oraz dokonanie odpłatnej aktywacji udziału w Programie.

6. Program obowiązuje na terenie Polski.

7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

8. Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego działającego pod adresemwww.vegetalis.pl, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.  DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz udostępniony przez Organizatora, umożliwiający zgłoszenie udziału w Programie Partnerskim.

2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. PROGRAM – program partnerski sklepu www.vegetalis.pl realizowany przez Organizatora, skierowany do osób fizycznych, a także do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową oraz pokrewnymi obszarami działania.

4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.

5. SKLEP – sklep internetowy Organizatora działający pod adresemwww.vegetalis.pl.

6. PARTNER – Partner Programu będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, który dokonał prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Programie.

7. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PARTNERA w Programie – oświadczenie woli wyrażające chęć przystąpienia do Programu.

III.  ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Partnerem Programu może zostać każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową oraz pokrewnymi obszarami działania, który dokonał prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Programie.

2. Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego na stronie www.sklep-rabaty.vegetalis.pl lub w formie pisemnej na zasadach indywidualnie oznaczonych w odrębnej umowie.

3. Poprzez Zgłoszenie Udziału rozumie się poprawne wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie danych zgodnych z aktualnym stanem faktycznym lub podpisanie umowy o przystąpieniu do Programu.

4. Udział w Programie Partnerskim daje możliwość Partnerowi uzyskania korzyści finansowych w formie wynagrodzenia (prowizji), przyznawanego przez Organizatora Programu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

5. Naliczanie wynagrodzenia (prowizji) następuje zgodnie z rozdziałem IV niniejszego Regulaminu.

6. Zamieszczone na stronie internetowej www.sklep-rabaty.vegetalis.pl informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu Partnerskiego skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy partnerskiej.

7. W celu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału każdy Partner zainteresowany uczestnictwem w Programie Partnerskim powinien dokonać następujących czynności:

        a. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Partnerskim dostępnymi na stronie internetowej www.vegetalis.pl,

        b. dokonać rejestracji konta w Sklepie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodnie z regulaminem Sklepu,

        c. zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego i regulaminem Sklepu oraz dokonać akceptacji ich treści,

        d. zarejestrować udział w Programie poprzez Formularz Rejestracji,

        e. dokonać zakupu co najmniej jednego produktu na stronie www.sklep-rabaty.vegetalis.pl,

        f. dokonać płatnej aktywacji udziału w Programie Partnerskim za pośrednictwem strony www.sklep-rabaty.vegetalis.pl (opłata jednorazowa),

        g. wypełnić Formularz Rejestracji

        h. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie Partnerskim.

8. Organizator Programu jest uprawniony do zażądania od Partnera niebędącego Konsumentem dodatkowych dokumentów potwierdzających jego status prawny. Brak zastosowania się do żądania uprawnia Organizatora do zawieszenia udziału Partnera w Programie Partnerskim i wstrzymania wypłaty należnych środków.

9. W ramach statusu Partnera, przedsiębiorca uzyskuje możliwość:

    a. generowania linków odnoszących się do Sklepu www.sklep-rabaty.vegetalis.pl.

    b. korzystania z materiałów marketingowych, w tym banerów, szablonów tekstów, tekstów do linków oraz grafik mailingowych.

10. Wszelkie udostępniane treści oraz materiały, o których mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału stanowią własność Organizatora oraz korzystają z ochrony prawno autorskiej. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Organizatorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek treści lub materiałów, o których mowa w niniejszym rozdziale, bez zgody Organizatora.

11. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz materiały udostępniane w ramach Programu Partnerskiego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Organizatora i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

12. Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w ramach Programu Partnerskiego, w szczególności w związku z użyciem własnych materiałów marketingowych oraz innych treści nieudostępnionych przez Usługodawcę.

13. Partner jest zobowiązany do dbania o dobre imię Organizatora, Sklepu Vegetalis.pl, a także jego marki.

14. Strona www Partnera, na której zamieszczany jest link do Sklepu powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Jego strony www.

15. Każdy Partner ma prawo do tworzenia sieci swoich subpartnerów, za których działania ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie stosunków prawnych z Organizatorem.

IV.  WYNAGRODZENIE PARTNERA

1. Partner nabywa prawo do wynagrodzenia w momencie, gdy dany użytkownik wejdzie na stronę Sklepu i dokona zakupu określonego Produktu, poleconego mu przez Partnera. Warunkiem nabycia prawa do wynagrodzenia jest wskazanie kodu polecającego przez klienta, w momencie składania zamówienia w Sklepie.

2. W przypadku konieczności zwrotu ceny sprzedaży za zakupiony Produkt z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub odstąpienia od umowy sprzedaży określonego Produktu przez klienta Sklepu, prowizja nie będzie naliczana.

3. Partner zobowiązuje się zwrócić wypłaconą już prowizję, o której mowa w niniejszym rozdziale, jeżeli nastąpił przypadek opisany w pkt 2 tego rozdziału. Zwrot wynagrodzenia nie dotyczy sytuacji, w których zwrot opłaty nastąpił z powodu przyczyn leżących po stronie Organizatora.

4. Prowizje są ustalone w następujący sposób:

        a. 40 zł brutto (czterdzieści złotych) za każdy zakup dokonany przez osobę składającą zamówienie bezpośrednio z polecenia Partnera,

        b. 2,5 zł brutto (dwa złote 50/100) za każdy zakup dokonany przez subpartnera Partnera, z zastrzeżeniem, iż ciąg subpartnerów polecających Produkty kolejnym osobom, nie może być większy niż 4 (cztery) osoby w dół. Za zakupy Produktów dokonane przez piątego i następnych subpartnerów Partnera w ciągu, prowizja nie będzie wypłacana.

5. Wynagrodzenie Partnera może zostać anulowane przez Organizatora, w przypadku identyfikacji naruszenia Regulaminu, regulaminu sklepu www.vegetalis.pl lub uzasadnionego podejrzenia o stosowanie nieuczciwych praktyk w zdobywaniu wynagrodzenia.

6. Wypłaty wynagrodzenia stanowiącego prowizję będą następować w miesiącu następującym po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, po spełnieniu łącznie 3 warunków polegających na:

6.1 zgromadzeniu środków do wypłaty w kwocie co najmniej 80zł brutto,

6.2 upływie terminu 30 dni od momentu otrzymania produktu przez klienta,

6.3 wystawieniu i wysłaniu przez Partnera na adres sklep@vegetalis.pl prawidłowo wypełnionego rachunku lub faktury VAT na dane Organizatora.

7. Po spełnieniu warunków opisanych w pkt 6 Organizator zobowiązuje się wypłacać należne prowizje w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania rachunku lub faktury VAT.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane z udziałem w Programie Partnerskim Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vegetalis.pl

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Partnera sposób.

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE PARTNERSKIM

1. Partner będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vegetalis.pl

2. Partner niebędący Konsumentem może wypowiedzieć umowę o udział w Programie Partnerskim. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

3. Organizator może zawiesić udział Partnera będącego Konsumentem w Programie Partnerskim lub wypowiedzieć umowę polegającą na udziale w Programie Partnerskim w przypadku, gdy Partner narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4. Organizator może zawiesić udział Partnera niebędącego Konsumentem w Programie Partnerskim lub wypowiedzieć umowę polegającą na udziale w Programie Partnerskim ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Partner narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

6. Organizator oraz Partner mogą rozwiązać umowę polegającą na udziale w Programie Partnerskim w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program partnerski będzie prowadzony przez Organizatora przez czas nieoznaczony.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny wobec Partnerów niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Sklepu

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Partnerów niebędących Konsumentami związku z niewłaściwym korzystaniem przez Partnera z Programu Partnerskiego oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem Sklepu, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Partner niebędący Konsumentem łączy się z systemem Sklepu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Sklepu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu, a także utratę danych Partnerów niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

7. Organizator nie odpowiada wobec Partnerów niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Sklepie.

8. Organizator nie odpowiada wobec Partnerów niebędących Konsumentami za:

    a. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez

Partnerów niebędących Konsumentami,

    b. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

    c. niemożność zalogowania się w systemie Sklepu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Partnerów niebędących Konsumentami.

9. Partner ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu

10. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora, wiążą Partnera, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Partnera o zmianach przez Sklep.

11. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

12. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Partnerem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

13. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.